مخفی 6 سال قبل

فنی، جهت تولید باد  با بدهی ثابت نیاز دارم
قطر کانالی که هوا از آن خارج شود حدود ۵ متر میباشد
سرعت باد مورد نیازدر حدود ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت است
جهت خروج هوا از کانال روبه بالا میباشد
آلودی هوا نداریم
و در صورت امکان تهویه بی صدا بهتر است
ولی اولویت تولید باد با سرعت ثابت  و بدون واماندگی میباشد