پرسش های متداول صنعت تهویهانتخاب فن مناسب
مخفی 6 سال قبل

با سلام یک کوره به ابعاد ۲ مترو ۸۰ سانتی مترطول و عرض ۱ مترو ۲۰ سانت  در ارتفاع ۱ منر داریم توسط یک مشعل هوای داخل کوره گرم میشود و توسط کانال های هوا وارد ۲ طبقه پخت نان میشود که حرارت هم از بالا هم از پائین به خمیر برخورد میکند ( حرارت غیر مستقیم) و مجدد هوای گرم توسط یک فن به داخل کوره باز میگردد و مقداری هم خارج میشود . سوال اینجاست که جه نوع فنی را با چه شعاعی نیاز داریم؟ مشخصات فن مناسب رو میخواهیم؟

arambayat پاسخ داده شده 6 سال قبل

ممنون از شما عاللللللللیییییییی بود