کانال و متعلقات

کانال و متعلقات

کانال به عنوان یکی از مهمترین اجزاء سیستم تهویه در  تعیین  سیستم دمنده  یا مکنده و همچنین میزان برق مصرفی تاثیر گذار می باشد.

ابعاد کانال به وسیله نرم افزار های مربوط بنا به میزان هوای عبوری از آن و شرایط محیط  در شرکت ایرپک طراحی و ساخته می شود.

کانال ها از نوع اسپیرال (گالوانیزه و استیل )می باشند.

اتصالات به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که با کانال اصلی سنخیت ظاهری و فنی داشته و کاملاً هوابند می شوند.