سانتریفیوژ بکوارد چهارگوش

هواکش سانتریفیوژ چهارگوش بکوارد پولی تسمه