برخی پروژه های تهویه پارکینگ اجرا شده توسط جت فن، کانال، هواکش سانتریفیوژ و هواکش آکسیال را ملاحظه می فرمایید:

پروژه های تهویه پارکینگ:

تهویه پارکینگ با جت فن – ساختمان اداری ستاره ونک

طراحی، تامین نصب و اجرای سیستم هوشمند تهویه پارکینگ بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی

دمنده های هوای تازه: هواکش آکسیال  سودکا اسپانیا

مکنده های دود: هواکش آکسیال ضد حریق  سودکا اسپانیا- F300

جت فن ها: سانتریفیوژ  و آکسیال سودکا اسپانیا – F300

اتوماسیون: PLC مرکزی

تهویه پارکینگ با جت فن – مجتمع اداری تجاری سینا

طراحی، تامین نصب و اجرای سیستم هوشمند تهویه پارکینگ بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی

دمنده های هوای تازه: هواکش آکسیال  سودکا اسپانیا

مکنده های دود: هواکش آکسیال ضد حریق  سودکا اسپانیا- F300

جت فن ها: سانتریفیوژ  و آکسیال سودکا اسپانیا – F300

اتوماسیون: PLC مرکزی

تهویه پارکینگ با جت فن – ساختمان پردیس همراه اول

طراحی، تامین نصب و اجرای سیستم هوشمند تهویه پارکینگ بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی

دمنده های هوای تازه: هواکش آکسیال  سودکا اسپانیا

مکنده های دود: هواکش آکسیال ضد حریق  سودکا اسپانیا- F300

جت فن ها: سانتریفیوژ  و آکسیال سودکا اسپانیا – F300

اتوماسیون: PLC مرکزی

تهویه پارکینگ با جت فن – ساختمان آسا ۱۰

طراحی، تامین نصب و اجرای سیستم هوشمند تهویه پارکینگ بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی

دمنده های هوای تازه: هواکش سانتریفیوژ  ایـــرپـــک

مکنده های دود: هواکش سانتریفیوژ پولی تسمه ضد حریق – F300

جت فن ها: سانتریفیوژ کتابی – F300

اتوماسیون: PLC مرکزی

تهویه پارکینگ با جت فن – ساختمان آسا ۱۱

طراحی، تامین نصب و اجرای سیستم هوشمند تهویه پارکینگ بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی

دمنده های هوای تازه: هواکش سانتریفیوژ  ایـــرپـــک

مکنده های دود: هواکش سانتریفیوژ پولی تسمه ضد حریق – F300

جت فن ها: سانتریفیوژ کتابی – F300

اتوماسیون: PLC مرکزی

تهویه پارکینگ با جت فن – ساختمان نور

طراحی، تامین نصب و اجرای سیستم هوشمند تهویه پارکینگ بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی

دمنده های هوای تازه: هواکش سانتریفیوژ ایـــرپـــک

مکنده های دود: هواکش آکسیال ضد حریق – F300

جت فن ها: سانتریفیوژ کتابی – F300

اتوماسیون: PLC مرکزی

تهویه پارکینگ با جت فن-ساختمان خلیج فارس

طراحی، تامین نصب و اجرای سیستم هوشمند تهویه پارکینگ بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی

دمنده های هوای تازه: هواکش سانتریفیوژ  ایـــرپـــک

مکنده های دود: هواکش آکسیال ضد حریق – F300

جت فن ها: سانتریفیوژ کتابی – F300

اتوماسیون: PLC مرکزی

تهویه پارکینگ با کانال – ساختمان قیطریه

طراحی، تامین نصب و اجرای سیستم هوشمند تهویه پارکینگ بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی

دمنده های هوای تازه: هواکش سانتریفیوژ  ایـــرپـــک

مکنده های دود: هواکش سانتریفیوژ پولی تسمه ضد حریق – F300

اتوماسیون: PLC مرکزی

تهویه پارکینگ با کانال – ساختمان هروی سنتر

طراحی، تامین نصب و اجرای سیستم  تهویه پارکینگ بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی

دمنده های هوای تازه: هواکش سانتریفیوژ  ایـــرپـــک

مکنده های دود: هواکش سانتریفیوژ ایرپک

تهویه پارکینگ با کانال – ساختمان کبیر

طراحی، تامین نصب و اجرای سیستم تهویه پارکینگ بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی

دمنده های هوای تازه: هواکش سانتریفیوژ  ایـــرپـــک

مکنده های دود: هواکش آکسیال ضد حریق – F300