کدام را انتخاب کنم؟ هواکش آکسیال یا هواکش سانتریفیوژ

کاربر ناشناس

دلیل ارجحیت استفاده از دستگاه های محوری نسبت به دستگاه های شعاعی و سانتریفیوژ در چیست؟

1 پاسخ

عضو سایت

این دستگاه ها حجم زیادی هوا را جا به جا می کند. ضعف این سیستم ها نسبت به دستگاه های شعاعی، فشار پایین این نوع فن است. بنابر این زمانی که جبران افت فشار و کانال کشی مطرح نیست، هواکش های محوری به دلیل اقتصادی تر بودن بیشتر مورد توجه قرار میگیرند. در غیر این صورت و در صور وجود کانال کشی، به طور قطع اولین پیشنهاد استفاده از دستگاه های شعاعی یا سانتریفیوژ خواهد بود.

#1

به این سوال پاسخ دهید