داکت ضد انفجار تخلیه هوا | Anti S 471

داکت رسانای بار الکتریکی، ساخته شده از ۱۰^۶ Ω

مصارف/ مزایا: جهت انتقال مواد قابل اشتعال ، تهویه یا تخلیه هوا در مناطقی که خطر نشت گازهای قابل انفجار وجود دارد؛ بسیار سبک؛ مقاومت بالا در برابر گرما؛ مقاوم در برابر مواد شیمیایی، اسید ها و بازهاٰ