ارزیابی کارایی سیستم تهویه

برای ارزیابی سیستم تهویه موضعی بایستی با یکی از روشهای موجود کارایی سیستم مورد بررسی قرار گیرد . برای ارزیابی می توان از پارامترهایی چون فشار سرعت ، فشار استاتیک، فشار کل ، سرعت ربایش و میزان دبی یا ظرفیت تهویه و سرعت روبرو استفاده نمود که بستگی به امکانات موجود و مدت زمان ارزیابی دارد . و سرعت روبرو در دهانه هود است ( Capture velocity ) ساده ترین راه ارزیابی ، اندازه گیری سرعت ربایش و مقدار بدست آمده با مقدار در نظر گرفته شده برای طراحی (محاسبه شده ) مقایسه می شود. این اندازه گیری می تواند بصورت دوره ای تکرار شود تا میزان تغییرات و افت ها مورد بررسی قرار گیرد .از وسایل مورد استفاده برای ارزیابی آنمومترهای پره ای یا حرارتی هستند که می توان سرعت ربایش و سرعت روبرو را بوسیله آنها اندازه گیری کرد. بطور کلی سرعت ربایش یا مکش عبارتست از سرعت جریان هوای لازم در هر نقطه از دهانه هود و یا مجرا برای غلبه بر جریانهای مخالف و گرفتن هوای آلوده و هدایت آن به داخل هود و مجرا که فاکتوری مهم برای طراحی سیستم تهویه جهت جمع آوری هوای آلوده می باشد.
انواع بادسنج ها
۱- بادسنج حرارتی:
این بادسنج از طریق انتقال گرما بین محیط و سنسور دستگاه اندازه گیری را انجام می دهد . در این نوع بادسنج دو عدد سنسور وجود دارد که یکی برای سرعت جریان هود و دیگری برای دما می باشد که بر روی یک میله آنتن مانند قرار گرفته اند بر روی صفحه دیجیتالی دو اشل وجود دارد : اشل بالایی برای قرائت سرعت و اشل پایینی برای قرائت دما می باشد .
۲- بادسنج پره ای :
نوع ساده آن بادسنج پره ای دستی می باشد که قرائت بر روی دستگاه انجام می گیرد و هنگام استفاده در جهت جریان هوا قرار می گیرد و سرعت را بر حسب متر بر ثانیه نشان می دهد انواع دیگری نیز از بادسنج پره ای وجود دارد.